Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy wraz z przykładowym wzorem formularza
Mają Państwo prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyznaczonego czasu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@todler.pl;
Podajemy przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania: FORMULARZ. Mogą Państwo skorzystać z wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca ma obowiązek dokonania zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności z jakiego Państwo skorzystali, chyba że wyrazili Państwo zgodę się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dodatkowymi. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Zwroty produktów prosimy wysyłać na adres: ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków.

W przypadku zmniejszenia wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu ponoszą Państwo odpowiedzialność za stan zwracanego produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Państwa od umowy są ponoszone przez konsumenta i jest to Państwa obowiązek.

Jeżeli wybrali Państwo sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Państwo dodatkowych kosztów. W tym przypadku Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.